Konferencje.pl - tysiące miejsc na konferencje. Zero kłopotów. Skorzystaj z wyszukiwarki lub zleć nam wybór idealnej sali konferencyjnej spośród ponad 4000 hoteli, ośrodków, pałaców, a także teatrów i muzeów oraz innych oryginalnych miejsc. Wyślij zapytanie, a otrzymasz oferty bezpośrednio na swój adres e-mail.

Regulamin serwisu

Regulamin serwisu

Regulamin korzystania z serwisu konferencje.pl 
 
§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa prawa i obowiązki stron usługi świadczonej elektronicznie za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej w serwisie prowadzonym na stronie internetowej www.konferencje.pl ("Serwis"), tj. zasady korzystania z zawartych ww. Serwisie materiałów, baz danych: obiektów hotelowych i konferencyjnych oraz innych przedsiębiorstw działających na rynku organizacji spotkań (Partnerzy). Regulamin zawiera również warunki umieszczania w Serwisie treści (danych, informacji i zdjęć) oraz warunki świadczenia usług reklamowych na rzecz Partnerów.
2. Serwis jest platformą dedykowaną dla przedsiębiorców prowadzoną przez: Nobell Congressing Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dlam.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000241655, posiadającą numer NIP: 5262888621,numer REGON140196078, kapitał zakładowy 50.000 zł, adres: ul. Nadbrzeżna 4, 05-850 Ożarów Mazowiecki, e-mail: redakcja@konferencje.pl, telefon: 22 243 40 40 ("Nobell").
3. Opracowanie Regulaminu jest wypełnieniem obowiązku wskazanego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
4. Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
5. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny oraz bazy danych są własnością Nobell i podlegają ochronie prawnej na podstawie właściwych przepisów. 
6. Warunkiem korzystania z Serwisu przez użytkownika jest akceptacja wszystkich podanych w Regulaminie warunków. W przypadku braku akceptacji Regulaminu korzystanie z Serwisu nie jest dozwolone. 
7. Z Usług mogą korzystać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (“Użytkownik”). Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu. W zależności od kontekstu określenie „Użytkownik” w Regulaminie oznacza użytkownika Serwisu – organizatora konferencji zainteresowanego kontaktem z Partnerem albo przedstawiciela Partnera.
 
§ 2.
Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
1. Serwis stanowi platformę umożliwiającą świadczenie przez Nobell na rzecz Partnerów usług marketingowych, reklamowych poprzez przedstawienie informacji o Partnerach w Serwisie oraz usług doradczych i handlowych w zakresie pośrednictwa pomiędzy klientami – użytkownikami Serwisu a Partnerami.
2. Serwis zawiera prezentację Partnerów, w tym dane adresowe, informacje o ofercie Partnerów oraz dane kontaktowe, w tym specjalnie dedykowany dla danego Partneraa adres mailowy umożliwiający kontakt, za pośrednictwem Serwisu, z Partnerem.  
3. Usługi świadczone drogą elektroniczną (”Usługi”) oferowane przez Nobell za pośrednictwem Serwisu dla Użytkowników - organizatorów Konferencji zainteresowanych Partnerem polegają na:
a) umożliwieniu bezpłatnego dostępu do materiałów zgromadzonych w związku z funkcjonowaniem Serwisu;
b) otrzymywaniu informacji marketingowych, a w szczególności informacji handlowych o usługach Nobell oraz Partnerów;
c) świadczeniu usługi spersonalizowanego konta Użytkownika („Konto”);
d) kontakcie z konsultantami Nobell dostępnymi on-line, z wykorzystaniem infolinii lub chatu 
e) kontakcie z Partnerami z wykorzystaniem formularzy internetowych lub dedykowanych adresów mailowych Partnerów, prezentowanych w Serwisie i przekierowanych automatycznie na adresy własne Patnerów .
 
4. Usługi oferowane przez Nobell za pośrednictwem Serwisu dla Użytkowników - przedstawicieli Partnerów, oprócz wymienionych w § 2 ust. , dodatkowo polegają na:
a) odpłatnym zamieszczaniu informacji o Partnerach w Serwisie w postaci usług reklamowych, marketingowych polegających na prezentacji w Serwisie danych teleadresowych Partnera wraz z linkiem do jego strony internetowej;
b) czynnościach w zakresie prezentacji i pośredniczeniu w kontakcie z Partnerami w celu uzyskania optymalnych informacji o ofercie hotelarsko-konferencyjnej Partnerów, w szczególności poprzez udostępnianie konsultantów dostępnych on-line, infolinii oraz dedykowanych poszczególnym Partnerom adresów mailowych.
5. Z Usług określonych w § 2 ust. 4 mogą korzystać Użytkownicy, którzy nie są konsumentami. 
6. Serwis pełni funkcję platformy komunikacji pomiędzy Partnerem a Użytkownikiem - organizatorem konferencji zainteresowanym kontaktem z Partnerem. Nobell nie świadczy Usług Partnera, a jedynie umożliwia skontaktowanie się z jego przedstawicielem. 
7. Nobell nie jest: 
stroną rezerwacji ani jakiejkolwiek umowy zawieranej pomiędzy Partnerem a Użytkownikiem Serwisu, 
pełnomocnikiem Partnera lub Użytkownika Serwisu w zakresie dokonania rezerwacji lub zawarcia jakiejkolwiek umowy pomiędzy Partnerem a Użytkownikiem Serwisu; 
pośrednikiem działającym na zlecenie Użytkownika Serwisu; 
oferentem lub organizatorem Usług Partnera prezentowanych w Serwisie.
8. Regulamin nie określa treści zawieranej za pośrednictwem Serwisu umowy pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem, w szczególności nie stanowi on wzorca lub ogólnych warunków umowy zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem.
9. Zamieszczone w Serwisie zdjęcia i opisy Usług Partnerów, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do skorzystania z Usług Partnera, mającym na celu zawarcie umowy o świadczenie tych Usług Partnera w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
10. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu zakładania Konta, pozwala Użytkownikowi na zmianę tych danych, a także zarządzanie innymi usługami stanowiącymi Funkcjonalność Serwisu.
11. Konto może zostać założone poprzez formularz zakładania konta, a także przez pracownika Nobell dla Użytkownika - przedstawiciela Partnera w trakcie realizacji usługi opisanej w § 2 ust. 1 i 2. 
12. Umowa zawarta zostaje na czas nieokreślony. 
13. Podczas Rejestracji poprzez zaznaczenie odpowiednich, odrębnych pól w formularzu zakładania Konta Użytkownik może oświadczyć, że wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych o promocjach i nowościach dostępnych w Serwisie, a także innych informacji wysłanych przez Nobell w imieniu własnym lub na zlecenie innych podmiotów na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zakładania Konta, w tym także po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z Serwisu.
14. W przypadku dezaktualizacji jakichkolwiek danych podanych w procesie Rejestracji, Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z formularzy dostępnych w odpowiedniej zakładce Konta.
15. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po wprowadzeniu w formularzu logowania poprawnego loginu (adresu e-mail) oraz hasła, podanych w toku Rejestracji. W przypadku, gdy Użytkownik zapomni hasła, po prawidłowym wypełnieniu formularza odzyskiwania hasła i weryfikacji danych przez system Nobell Użytkownik otrzyma przypomnienie drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas Rejestracji.
16. Konto jest niezbywalne.
17. Użytkownik zobowiązuje się zachować w tajemnicy hasło do Konta. Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania Konta do korzystania osobom trzecim.
18. Nobell nie pobiera od Użytkowników - organizatorów konferencji zainteresowanych kontaktem z Partnerem,  żadnych opłat za korzystanie z Konta.
19. Użytkownicy - przedstawiciele Partnerów, są zobowiązani do zakupu jednego z oferowanych pakietów usług w celu realizacji usług opisanych w § 2 ust. 1 i 2.
 
§ 3.
Warunki zawarcia oraz wykonania umowy o świadczenie usług droga elektroniczną
1. Przed skorzystaniem z Usług, o których mowa w §2 ust. 2 Użytkownik zawiera z Nobell umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną („Umowa”) na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
2. Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy z Nobell. W momencie kliknięcia w odpowiedni przycisk dochodzi do zawarcia Umowy.
3. Korzystanie z Funkcjonalności możliwe jest możliwe
4. a) po założeniu Konta;
5. b) bez zakładania Konta. Bez założenia Konta korzystanie z serwisu jest możliwe w ograniczonym zakresie.  
6. W celu korzystania z Konta Użytkownik jest obowiązany dokonać rejestracji w Serwisie („Rejestracja”). Założenie konta wymaga kliknięcia przycisku „Zarejestruj się”. W celu Rejestracji Użytkownik jest obowiązany do akceptacji niniejszego Regulaminu.
7. Po dokonaniu Rejestracji: 
o Użytkownik -, może podać swoje imię, nazwisko, adres e-mail, stanowisko, nazwę firmy, którą reprezentuję, link do profilu Facebook, LinkedIn oraz zdjęcie. 
o Użytkownik - przedstawiciel Partnera może podać swoje imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, nazwę firmy, którą reprezentuje, stanowisko, zdjęcie przedstawiciela a także dane Partnera, którego reprezentuje. 
8. Konto może zostać założone również przez pracownika Nobell w celu realizacji zawartej z Użytkownikiem - przedstawicielem Partnera, innej umowy polegającej na zakupie pakietu  usług. 
9. Umowa z Użytkownikem zostaje zawarta na czas nieokreślony a z Partnerem na czas określony w odrębnej umowie między Nobell a Partnerem.
 
§ 4.
Konto Użytkownika
1. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu zakładania Konta, pozwala Użytkownikowi na zmianę tych danych, dodawanie opinii do artykułów i Partnerów, publikację własnego profilu i artykułów (po akceptacji przez Redakcję Serwisu) oraz tworzenie listy wybranych „ulubionych” Partnerów oraz wysłanych do nich zapytań ofertowych. 
2. Podczas Rejestracji poprzez zaznaczenie odpowiednich, odrębnych pól w formularzu zakładania Konta Użytkownik może oświadczyć, że wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych o promocjach i nowościach dostępnych w Serwisie, a także innych informacji wysłanych przez Nobell w imieniu własnym lub na zlecenie innych podmiotów na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zakładania Konta, w tym także po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z Serwisu (Newsletter).
3. W przypadku dezaktualizacji jakichkolwiek danych podanych w procesie Rejestracji, Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z formularzy dostępnych w odpowiedniej zakładce Konta.
4. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po wprowadzeniu w formularzu logowania poprawnego loginu (adresu e-mail) oraz hasła, podanych w toku Rejestracji. W przypadku, gdy Użytkownik zapomni hasła, po prawidłowym wypełnieniu formularza odzyskiwania hasła i weryfikacji danych przez system Nobell Użytkownik otrzyma przypomnienie drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas Rejestracji.
5. Konto jest niezbywalne.
6. Użytkownik zobowiązuje się zachować w tajemnicy hasło do Konta. Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania Konta do korzystania osobom trzecim.
 
§ 5.
Zamieszczanie informacji o Partnerach w Serwisie 
1. Zlecenie przez Partnera, na podstawie osobnego zlecenia lub umowy, świadczenia na rzecz Partnera usług reklamowych, marketingowych polegających na prezentacji w Serwisie danych teleadresowych Partnera wraz z linkiem do jego strony internetowej jest równoznaczne z:
i) upoważnieniem Nobell do zamieszczenia w Serwisie informacji o ofercie hotelowo – konferencyjnej Partnera; 
ii) udzieleniem Nobell licencji na korzystanie z przekazanych treści i materiałów zgodnie z zasadami określonymi w § 2 pkt 2 Regulaminu oraz 
iii) korzystaniem przez Nobell z indywidualnego, dedykowanego Partnerowi adresu mailowego w celu pośredniczenia pomiędzy Partnerem a użytkownikiem Serwisu - organizatorem konferencji zainteresowanym kontaktem z Partnerem - w związku z ewentualnymi zapytaniami użytkownika dotyczącymi oferty Partnera.
2. Serwis umożliwia uprawnionym Użytkownikom – przedstawicielom  Partnerów - zamieszczanie w Serwisie informacji o Partnerach. Użytkownik dodając treści do Serwisu oświadcza, że w stosunku do treści, które zamieszcza w Serwisie dysponuje odpowiednimi uprawnieniami, w szczególności w zakresie praw własności intelektualnej, do dysponowania takimi treściami. 
3. Zamieszczenie przez użytkownika treści w Serwisie, lub przekazanie ich w tym celu Nobell, jest równoznaczne z udzieleniem Nobell niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji do korzystanie z takich treści w celu ich prezentacji w Serwisie, w tym wyświetlania, rozpowszechniania i zwielokrotniania w sieci Internet oraz modyfikowania takich treści bez konieczności uzyskiwania dodatkowych zgód w tym zakresie. 
4. Zamieszczenie przez użytkownika w Serwisie znaków towarowych, znaków firmowych, logotypów, lub ich przekazanie w tym celu Nobell, jest równoznaczne z udzieleniem Nobell niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji do korzystania z znaków towarowych, znaków firmowych, logotypów przekazanych w celu ich prezentacji w Serwisie w związku z prezentacją Partnera w Serwisie.
5. Zabronione jest zamieszczenie w Serwisie jakichkolwiek treści mogących naruszać prawa lub interesy podmiotów trzecich, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego lub sprzecznych z przepisami prawa. Wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego naruszenia praw osób trzecich związanych z zamieszczaniem treści w Serwisie, lub ich przekazaniem do publikacji w Serwisie, ponosić będzie Użytkownik.
 
§ 6.
Uprawnienia i odpowiedzialność Nobell
 
1. Nobell zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w korzystaniu z Konta, włącznie z usunięciem Konta, w przypadku stwierdzenia rażącego złamania Regulaminu przez Użytkownika lub próby działania na szkodę Nobell.
2. Nobell w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Serwisu z infrastrukturą techniczną Użytkownika.
3. Nobell dokłada wszelkich starań, żeby dane prezentowane w Serwisie były aktualne i kompletne, jednakże nie  gwarantuje i nie składa żadnych oświadczeń co do kompletności, aktualności, zgodności lub jakości prezentowanych w Serwisie informacji.
4. Wyłączona jest wszelka odpowiedzialność Nobell wobec Partnera  lub Użytkownika -organizatora konferencji zainteresowanego kontaktem z Partnerem - za ewentualne roszczenia Użytkownika związane z świadczeniem usług przez Partnera. Nobell nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika za ewentualne niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów zawartych pomiędzy użytkownikiem a Partnerem, z którym Użytkownik nawiązał kontakt korzystając z Serwisu. 
5. Wyłączona jest wszelka ewentualna odpowiedzialność Nobell za potwierdzenie, lub jego brak, przez Użytkownika ewentualnych usług zleconych Partnerowi w związku z usługami marketingowymi świadczonymi przez Nobell na rzecz Partnera. Wyłączona jest wszelka ewentualna odpowiedzialność Nobell za wszelkie ewentualne szkody poniesione przez Partnera w związku z działaniami lub zaniechaniami użytkownika.
 
 
§ 7.
Działania na rzecz ochrony własności intelektualnej
1. Wszelkie materiały oferowane lub udostępniane za pośrednictwem Serwisu stanowią przedmiot ochrony, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. W przypadku uzyskania przez Nobell informacji o naruszeniach praw do materiałów, o których mowa w ust. 1, Nobell wezwie Użytkownika do usunięcia skutków naruszeń na koszt Użytkownika. W przypadku niedostosowania się Użytkownika do wezwania Nobell w terminie 10 (dziesięciu) dni od daty otrzymania przez Użytkownika wezwania, Nobell może wobec niego kierować roszczenia z tytułu naruszania praw do danych materiałów.
 
§ 8.
Reklamacje
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, reklamacje w sprawach związanych ze świadczeniem Usług, w tym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług, będą przekazywane przez Użytkownika bezpośrednio Partnerowi, którego Usług reklamacja dotyczy lub Partnerowi za pośrednictwem Nobell na adres poczty elektronicznej Nobell: biuro@konferencje.pl. W przypadku, gdy reklamacje, o których mowa powyżej zostaną złożone Nobell, Nobell niezwłocznie przekaże reklamację Partnerowi, którego Usługi dotyczy reklamacja, nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty wpływu reklamacji do Nobell.
2. Wszelkie reklamacje Użytkowników związane z działaniem Serwisu powinny być kierowane do Nobell. Nobell rozpatruje reklamacje w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji. O odmowie uwzględnienia reklamacji i jej powodach Nobell poinformuje Użytkownika wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany podczas składania pierwszej Oferty. Jeśli Nobell nie odniesie się do reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.
3. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Nobell a Użytkownikiem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Użytkownikowi przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl.
 
 
§ 9. 
Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu
 
1. Niezbędne dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci internetowej, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu Cookies oraz konta poczty internetowej
 
§ 10.
Zagrożenia związane ze świadczeniem Usług i zabezpieczenia danych
1. Stosowane przez Nobell systemy i aplikacje zapewniają wysoki standard bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.
2. Użytkownik powinien być jednak świadomy, że korzystanie z usługi Newsletter wymaga korzystania z publicznej sieci telekomunikacyjnej (Internetu), co wiąże się ze wzrostem ryzyka wystąpienia następujących zagrożeń:
możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywanej drogą elektroniczną;
obecność i działanie oprogramowania typu malware, w tym: wirusów komputerowych, czyli szczególnego oprogramowania, które jest w stanie, po uruchomieniu, zarazić pliki w sposób samopowielający, zazwyczaj nie będąc zauważonym przez Użytkownika; wirusy mogą być mniej lub bardziej szkodliwe dla systemu operacyjnego, w którym się znajdują, nośnikiem tego rodzaju oprogramowania mogą być załączniki do poczty elektronicznej;
obecność i działanie robaków internetowych (worm), czyli szkodliwego oprogramowania zdolnego do samopowielania, w tym wypadku brak właściwej obsługi (uaktualnianie oprogramowania) systemu informatycznego przez Użytkownika może doprowadzić do skutecznego ataku robaka internetowego;
możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware, to jest oprogramowania szpiegującego działania Użytkownika w Internecie, instalującego się bez jego wiedzy, zgody i kontroli;
możliwość bycia narażonym na cracking (łamanie zabezpieczeń) lub phishing (łowienie haseł).
sniffing – niedozwolony podsłuch, inny niż mieszczący się w granicach pojęcia cracking i phishing, polegający na wykorzystaniu sniffera – programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci;
możliwość bycia narażonym na działania innego niechcianego lub „złośliwego” oprogramowania, wykonującego czynności niezamierzone przez Użytkownika;
 
§ 11.
Warunki rozwiązania Umowy
1. Użytkownik ma prawo wypowiedzenia Umowy w dowolnym momencie.
2. Wypowiedzenie umowy przez Użytkownika następuje poprzez usunięcie Konta Użytkownika. Prośba o usunięcie konta powinna być przekazana Nobell na adres poczty elektronicznej biuro@konferencje.pl. Wszelkie prośby związane z usunięciem Konta będą rozpatrzone w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania prośby o usunięcie Konta. Po potwierdzeniu zamiaru usunięcia Konta, Nobell usunie Konto Użytkownika z Serwisu, a Użytkownik otrzyma potwierdzenie usunięcia Konta.
3. Wypowiedzenie Umowy przez Nobell może nastąpić w wypadku, kiedy Użytkownik:
a) wykorzystuje Konto w sposób niezgodny z Regulaminem,
b) używa lub usiłuje używać Serwisu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem,
c) narusza lub usiłuje naruszyć techniczne zabezpieczenia Serwisu w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do zasobów informatycznych Nobell.
4. W wypadku opisanym w § 11 ust. 3 Nobell jest uprawniony do wezwania Użytkownika do zaprzestania naruszania Regulaminu. W przypadku niezastosowania się Użytkownika do wezwania lub w przypadku braku złożenia wyjaśnień przez Użytkownika w terminie 3 dni, Nobell ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym.
5. Skutkiem rozwiązania umowy jest usunięcie Konta Użytkownika z Serwisu przez Nobell.
 
§ 12
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem podanych danych jest Nobell. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania Umowy na podstawie art. 6 ust 1. lit. b RODO w szczególności w celu:
1. umożliwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu;
2. założenia Konta Użytkownika;
3. przekazania danych Użytkownika do Partnera w celu sprawdzenia dostępności i ceny Partnera;
4. polepszenia jakości świadczonych usług poprzez badania rynku, zachowań i preferencji Użytkowników, dostosowania oferty Serwisu do oczekiwań Użytkowników, tworzenie zbiorowego wizerunku Użytkowników i reklamy oraz w celach statystycznych i administracyjnych.
2. Dane te przekazywane są także kontrahentom Nobell:
a) świadczącym usługi hostingu: Ideo Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Nad Przyrwą 13, 35-234 Rzeszów oraz HOME PL S. A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin
b)zarządzającym relacjami z Partnerami: Pipedrive z siedzibą w Tallinnie 10617, Estonia przy ul. OÜ Paldiski mnt 80;
c) umożliwiającym szybszy kontakt z Użytkownikami i monitorującym ruch w Serwisie: LiveChat, One International Place, Suite 1400, Boston, MA 02110-2619, United States of America.  
3. Dane te będą przekazywane również obiektom w związku z zapytaniami Użytkowników zadanymi poprzez Serwis. 
4. Jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę, na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu Rejestracji Nobell będzie przekazywał informacje handlowe oraz przesyłał treści marketingowe odnoszące się do podmiotów trzecich. Informacje handlowe będą przesyłane do Użytkownika z częstotliwością określoną przez Nobell.
5. Dane podane do wysyłki informacji handlowych oraz treści marketingowych będą przekazywane podmiotowi obsługującemu wysyłkę wiadomości e-mail, tj. FreshMail Sp. z o.o. z siedziba przy al. 29 Listopada 155 c w Krakowie (31-406)
6. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez kliknięcie w służący do rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych link ("Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości") znajdujący się w stopce każdej wiadomości e-mail lub poprzez zmianę ustawień konta Użytkownika, po zalogowaniu się na konto w Serwisie. Nobell uznaje skorzystanie z tego przycisku za wycofanie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.
7. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
1. żądania dostępu do danych osobowych,
2. sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych oraz
3. prawo do ograniczenia przetwarzania,
4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych jest dobrowolne jednak niepodanie danych może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z Usług. Podane dane nie będą udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych tych podmiotów.
9. W celu wykonania Umowy w szczególności w zakresie realizacji Rezerwacji na podstawie §5 ust. 9-11 niniejszego Regulaminu dane osobowe Użytkownika mogą zostać udostępnione Partnerowi.
10. Przekazane dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy, a także uprawnień o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Okres ten będzie liczony od dnia rozwiązania niniejszej Umowy.
11. W razie pytań lub wątpliwości ws. sposobów i zasad przetwarzania prosimy o kontakt na adres e-mail: biuro@konferencje.pl.
 
§ 13. 
Postanowienia końcowe
1. Regulamin jest dostępny w siedzibie Nobell oraz w Serwisie.
2. Nobell zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn w każdym czasie. Informacja o zmianie Regulaminu i przyczynie jego zmiany zostanie udostępniona w Serwisie wraz z nową treścią Regulaminu. 
3. Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z dniem jego ogłoszenia na Serwisie.
4. Wszystkie załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.
5. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe dla siedziby Nobell polskie sądy powszechne.
6. Tytuły paragrafów mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają wpływu na wykładnię postanowień Regulaminu.
 

Newsletter

RSS - Aktualności

W każdy wtorek najnowsze obiekty, newsy
i artykuły w Twojej skrzynce. Bądź na bieżąco!

X

Aktualności branżowe

Zapowiedź: 3.09 Szkolenie Komunikacja i emocje w pracy meeting plannera

Komunikacja i emocje w pracy meeting plannera szkolenie

Jak rozwiązywać sytuacje konfliktowe? Jak podołać emocjonalnie wyzwaniom wiążącym się z pracą meeting plannera? Między innymi te kwestie...

Wyjdź z inicjatywą i zyskaj przewagę nad konkurencją w branży MICE!

Wyjdź z inicjatywą i zyskaj przewagę nad konkurencją w branży MICE Eliza Kozica Kamińska

Jak wykazać się inicjatywą, sprzedając usługi MICE? Co zrobić, by klient do nas wracał z kolejnymi konferencjami? Jak wyróżnić się na tle...

Jak wyglądał przemysł spotkań w Polsce w 2018 roku? Ukazał się raport POT

Raport Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce 2019 POT konferencje

Udostępniona została już jubileuszowa, 10. edycja raportu „Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce”, przygotowywanego przez Polską Organizację...

8. edycja Studium Event Management – rekrutacja rozpoczęta!

Studium Event Management

Chcesz zostać profesjonalnym event managerem? Weź udział w naborze – 8. edycja Studium Event Management rozpocznie się 30 listopada 2019...

Zapowiedź: 13.11 Event Biznes 2019

Event Biznes 2019 konferencja

Event Biznes to wydarzenie, które co roku przyciąga rzesze osób zainteresowanych nowościami w branży eventowej. Przed nami już 6. edycja...

Doroczne spotkanie MPI Poland Chapter już za nami

Zebranie MPI Poland Chapter 2019 konferencja

Nowy zarząd na lata 2019–2021, prezentacja nowej strategii, obchody 10-lecia działalności – to tylko niektóre punkty programu dorocznego...

Jak aktywnie sprzedawać usługi MICE – i nie tylko?

Jak aktywnie sprzedawać usługi MICE - i nie tylko Eliza Kozica-Kamińska konferencje

Rynek usług MICE, i nie tylko, wymaga zarówno sformułowania dobrej oferty, jak i umiejętności dotarcia do klienta. Jak sprzedawać swoje...

Rozwiąż języki (cz. 2). Konferencja zza szyby, czyli o perspektywie tłumaczy ustnych

Natalia Charitonow Rozwiąż języki Konferencja zza szyby

Profesjonalni tłumacze ustni są nierozerwalnie związani z branżą spotkań i konferencji. Podobnie jak organizatorzy, tłumacze dobrze znają...

Zapowiedź: 18.09 Konferencja Event Mix 2019

Event Mix 2019 Warszawa konferencja

Ruszyła rejestracja uczestników tegorocznej edycji konferencji Event Mix. Już po raz czwarty organizatorzy zapraszają na spotkanie...

Rozwiąż języki, czyli jak podnieść wydarzenie na światowy poziom dzięki tłumaczom? (cz. 1)

Aleksander Szojda-Pallado Rozwiąż języki, czyli jak podnieść wydarzenie na światowy poziom dzięki tłumaczom konferencje

Zawodowi tłumacze konferencyjni obsługujący międzynarodowe wydarzenie podnoszą jego wartość, ograniczają ryzyko i są wizytówką światowej...

przeglądaj wszystkie

Najnowsze oferty specjalne