Regulamin korzystania z serwisu konferencje.pl

§ 1 Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa prawa i obowiązki stron usługi świadczonej elektronicznie za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej w serwisie prowadzonym na stronie internetowej www.konferencje.pl ("Serwis"), tj. zasady korzystania z zawartych ww. Serwisie materiałów, baz danych: obiektów hotelowych i konferencyjnych oraz innych przedsiębiorstw działających na rynku organizacji spotkań (Partnerzy). Regulamin zawiera również warunki umieszczania w Serwisie treści (danych, informacji i zdjęć) oraz warunki świadczenia usług reklamowych na rzecz Partnerów.
 2. Serwis jest platformą dedykowaną dla przedsiębiorców prowadzoną przez: Nobell Congressing Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dlam.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000241655, posiadającą numer NIP: 5262888621,numer REGON140196078, kapitał zakładowy 50.000 zł, adres: ul. Nadbrzeżna 4, 05-850 Ożarów Mazowiecki, e-mail: redakcja@konferencje.pl, telefon: 22 243 40 40 ("Nobell").
 3. Opracowanie Regulaminu jest wypełnieniem obowiązku wskazanego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.)
 4. Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
 5. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny oraz bazy danych są własnością Nobell i podlegają ochronie prawnej na podstawie właściwych przepisów. 
 6. Warunkiem korzystania z Serwisu przez użytkownika jest akceptacja wszystkich podanych w Regulaminie warunków. W przypadku braku akceptacji Regulaminu korzystanie z Serwisu nie jest dozwolone. 
 7. Z Usług mogą korzystać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (“Użytkownik”). Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu. W zależności od kontekstu określenie „Użytkownik” w Regulaminie oznacza użytkownika Serwisu – organizatora konferencji zainteresowanego kontaktem z Partnerem albo przedstawiciela Partnera.

§ 2 Treści w serwisie

 1. Serwis stanowi platformę umożliwiającą świadczenie przez Nobell na rzecz Partnerów usług marketingowych, reklamowych poprzez przedstawienie informacji o Partnerach w Serwisie oraz usług doradczych i handlowych w zakresie pośrednictwa pomiędzy klientami – użytkownikami Serwisu a Partnerami.
 2. Serwis zawiera prezentację Partnerów, w tym dane adresowe, informacje o ofercie Partnerów oraz dane kontaktowe, w tym specjalnie dedykowany dla danego Partneraa adres mailowy umożliwiający kontakt, za pośrednictwem Serwisu, z Partnerem.
 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną (”Usługi”) oferowane przez Nobell za pośrednictwem Serwisu dla Użytkowników - organizatorów Konferencji zainteresowanych Partnerem polegają na:
  1. umożliwieniu bezpłatnego dostępu do materiałów zgromadzonych w związku z funkcjonowaniem Serwisu;
  2. otrzymywaniu informacji marketingowych, a w szczególności informacji handlowych o usługach Nobell oraz Partnerów;
  3. świadczeniu usługi spersonalizowanego konta Użytkownika („Konto”);
  4. kontakcie z konsultantami Nobell dostępnymi on-line, z wykorzystaniem infolinii lub chatu 
  5. kontakcie z Partnerami z wykorzystaniem formularzy internetowych lub dedykowanych adresów mailowych Partnerów, prezentowanych w Serwisie i przekierowanych automatycznie na adresy własne Patnerów
 4. Usługi oferowane przez Nobell za pośrednictwem Serwisu dla Użytkowników - przedstawicieli Partnerów, oprócz wymienionych w § 2 ust. , dodatkowo polegają na:
  1. odpłatnym zamieszczaniu informacji o Partnerach w Serwisie w postaci usług reklamowych, marketingowych polegających na prezentacji w Serwisie danych teleadresowych Partnera wraz z linkiem do jego strony internetowej;
  2. czynnościach w zakresie prezentacji i pośredniczeniu w kontakcie z Partnerami w celu uzyskania optymalnych informacji o ofercie hotelarsko-konferencyjnej Partnerów, w szczególności poprzez udostępnianie konsultantów dostępnych on-line, infolinii oraz dedykowanych poszczególnym Partnerom adresów mailowych.
 5. Z Usług określonych w § 2 ust. 4 mogą korzystać Użytkownicy, którzy nie są konsumentami. 
 6. Serwis pełni funkcję platformy komunikacji pomiędzy Partnerem a Użytkownikiem - organizatorem konferencji zainteresowanym kontaktem z Partnerem. Nobell nie świadczy Usług Partnera, a jedynie umożliwia skontaktowanie się z jego przedstawicielem. 
 7. Nobell nie jest:
  1. stroną rezerwacji ani jakiejkolwiek umowy zawieranej pomiędzy Partnerem a Użytkownikiem Serwisu, 
  2. pełnomocnikiem Partnera lub Użytkownika Serwisu w zakresie dokonania rezerwacji lub zawarcia jakiejkolwiek umowy pomiędzy Partnerem a Użytkownikiem Serwisu; 
  3. pośrednikiem działającym na zlecenie Użytkownika Serwisu; 
  4. oferentem lub organizatorem Usług Partnera prezentowanych w Serwisie.
 8. Regulamin nie określa treści zawieranej za pośrednictwem Serwisu umowy pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem, w szczególności nie stanowi on wzorca lub ogólnych warunków umowy zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem.
 9. Zamieszczone w Serwisie zdjęcia i opisy Usług Partnerów, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do skorzystania z Usług Partnera, mającym na celu zawarcie umowy o świadczenie tych Usług Partnera w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 10. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu zakładania Konta, pozwala Użytkownikowi na zmianę tych danych, a także zarządzanie innymi usługami stanowiącymi Funkcjonalność Serwisu.
 11. Konto może zostać założone poprzez formularz zakładania konta, a także przez pracownika Nobell dla Użytkownika - przedstawiciela Partnera w trakcie realizacji usługi opisanej w § 2 ust. 1 i 2. 
 12. Umowa zawarta zostaje na czas nieokreślony. 
 13. Podczas Rejestracji poprzez zaznaczenie odpowiednich, odrębnych pól w formularzu zakładania Konta Użytkownik może oświadczyć, że wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych o promocjach i nowościach dostępnych w Serwisie, a także innych informacji wysłanych przez Nobell w imieniu własnym lub na zlecenie innych podmiotów na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zakładania Konta, w tym także po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z Serwisu.
 14. W przypadku dezaktualizacji jakichkolwiek danych podanych w procesie Rejestracji, Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z formularzy dostępnych w odpowiedniej zakładce Konta.
 15. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po wprowadzeniu w formularzu logowania poprawnego loginu (adresu e-mail) oraz hasła, podanych w toku Rejestracji. W przypadku, gdy Użytkownik zapomni hasła, po prawidłowym wypełnieniu formularza odzyskiwania hasła i weryfikacji danych przez system Nobell Użytkownik otrzyma przypomnienie drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas Rejestracji.
 16. Konto jest niezbywalne.
 17. Użytkownik zobowiązuje się zachować w tajemnicy hasło do Konta. Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania Konta do korzystania osobom trzecim.
 18. Nobell nie pobiera od Użytkowników - organizatorów konferencji zainteresowanych kontaktem z Partnerem,  żadnych opłat za korzystanie z Konta.
 19. Użytkownicy - przedstawiciele Partnerów, są zobowiązani do zakupu jednego z oferowanych pakietów usług w celu realizacji usług opisanych w § 2 ust. 1 i 2.

§ 3 Warunki zawarcia oraz wykonania umowy o świadczenie usług droga elektroniczną

 1. Przed skorzystaniem z Usług, o których mowa w §2 ust. 2 Użytkownik zawiera z Nobell umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną („Umowa”) na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
 2. Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy z Nobell. W momencie kliknięcia w odpowiedni przycisk dochodzi do zawarcia Umowy.
 3. Korzystanie z Funkcjonalności możliwe jest możliwe
 4. a) po założeniu Konta;
 5. b) bez zakładania Konta. Bez założenia Konta korzystanie z serwisu jest możliwe w ograniczonym zakresie.  
 6. W celu korzystania z Konta Użytkownik jest obowiązany dokonać rejestracji w Serwisie („Rejestracja”). Założenie konta wymaga kliknięcia przycisku „Zarejestruj się”. W celu Rejestracji Użytkownik jest obowiązany do akceptacji niniejszego Regulaminu.
 7. Po dokonaniu Rejestracji: 
  1. Użytkownik -, może podać swoje imię, nazwisko, adres e-mail, stanowisko, nazwę firmy, którą reprezentuję, link do profilu Facebook, LinkedIn oraz zdjęcie. 
  2. Użytkownik - przedstawiciel Partnera może podać swoje imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, nazwę firmy, którą reprezentuje, stanowisko, zdjęcie przedstawiciela a także dane Partnera, którego reprezentuje. 
 8. Konto może zostać założone również przez pracownika Nobell w celu realizacji zawartej z Użytkownikiem - przedstawicielem Partnera, innej umowy polegającej na zakupie pakietu  usług. 
 9. Umowa z Użytkownikem zostaje zawarta na czas nieokreślony a z Partnerem na czas określony w odrębnej umowie między Nobell a Partnerem.
 10. Zautomatyzowane pobieranie ("scraping") zawartości strony jest zabronione, a wykryte przypadki będą odnotowywane i raportowane.

§ 4 Konto Użytkownika

 1. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu zakładania Konta, pozwala Użytkownikowi na zmianę tych danych, dodawanie opinii do artykułów i Partnerów, publikację własnego profilu i artykułów (po akceptacji przez Redakcję Serwisu) oraz tworzenie listy wybranych „ulubionych” Partnerów oraz wysłanych do nich zapytań ofertowych. 
 2. Podczas Rejestracji poprzez zaznaczenie odpowiednich, odrębnych pól w formularzu zakładania Konta Użytkownik może oświadczyć, że wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych o promocjach i nowościach dostępnych w Serwisie, a także innych informacji wysłanych przez Nobell w imieniu własnym lub na zlecenie innych podmiotów na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zakładania Konta, w tym także po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z Serwisu (Newsletter).
 3. W przypadku dezaktualizacji jakichkolwiek danych podanych w procesie Rejestracji, Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z formularzy dostępnych w odpowiedniej zakładce Konta.
 4. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po wprowadzeniu w formularzu logowania poprawnego loginu (adresu e-mail) oraz hasła, podanych w toku Rejestracji. W przypadku, gdy Użytkownik zapomni hasła, po prawidłowym wypełnieniu formularza odzyskiwania hasła i weryfikacji danych przez system Nobell Użytkownik otrzyma przypomnienie drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas Rejestracji.
 5. Konto jest niezbywalne.
 6. Użytkownik zobowiązuje się zachować w tajemnicy hasło do Konta. Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania Konta do korzystania osobom trzecim.

§ 5 Zamieszczanie informacji o Partnerach w Serwisie 

 1. Zlecenie przez Partnera, na podstawie osobnego zlecenia lub umowy, świadczenia na rzecz Partnera usług reklamowych, marketingowych polegających na prezentacji w Serwisie danych teleadresowych Partnera wraz z linkiem do jego strony internetowej jest równoznaczne z:
  1. upoważnieniem Nobell do zamieszczenia w Serwisie informacji o ofercie hotelowo – konferencyjnej Partnera; 
  2. udzieleniem Nobell licencji na korzystanie z przekazanych treści i materiałów zgodnie z zasadami określonymi w § 2 pkt 2 Regulaminu oraz 
  3. korzystaniem przez Nobell z indywidualnego, dedykowanego Partnerowi adresu mailowego w celu pośredniczenia pomiędzy Partnerem a użytkownikiem Serwisu - organizatorem konferencji zainteresowanym kontaktem z Partnerem - w związku z ewentualnymi zapytaniami użytkownika dotyczącymi oferty Partnera.
 2. Serwis umożliwia uprawnionym Użytkownikom – przedstawicielom  Partnerów - zamieszczanie w Serwisie informacji o Partnerach. Użytkownik dodając treści do Serwisu oświadcza, że w stosunku do treści, które zamieszcza w Serwisie dysponuje odpowiednimi uprawnieniami, w szczególności w zakresie praw własności intelektualnej, do dysponowania takimi treściami. 
 3. Zamieszczenie przez użytkownika treści w Serwisie, lub przekazanie ich w tym celu Nobell, jest równoznaczne z udzieleniem Nobell niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji do korzystanie z takich treści w celu ich prezentacji w Serwisie, w tym wyświetlania, rozpowszechniania i zwielokrotniania w sieci Internet oraz modyfikowania takich treści bez konieczności uzyskiwania dodatkowych zgód w tym zakresie. 
 4. Zamieszczenie przez użytkownika w Serwisie znaków towarowych, znaków firmowych, logotypów, lub ich przekazanie w tym celu Nobell, jest równoznaczne z udzieleniem Nobell niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji do korzystania z znaków towarowych, znaków firmowych, logotypów przekazanych w celu ich prezentacji w Serwisie w związku z prezentacją Partnera w Serwisie.
 5. Zabronione jest zamieszczenie w Serwisie jakichkolwiek treści mogących naruszać prawa lub interesy podmiotów trzecich, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego lub sprzecznych z przepisami prawa. Wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego naruszenia praw osób trzecich związanych z zamieszczaniem treści w Serwisie, lub ich przekazaniem do publikacji w Serwisie, ponosić będzie Użytkownik.

§ 6. Uprawnienia i odpowiedzialność Nobell

1. Nobell zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w korzystaniu z Konta, włącznie z usunięciem Konta, w przypadku stwierdzenia rażącego złamania Regulaminu przez Użytkownika lub próby działania na szkodę Nobell.

2. Nobell w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Serwisu z infrastrukturą techniczną Użytkownika.

3. Nobell dokłada wszelkich starań, żeby dane prezentowane w Serwisie były aktualne i kompletne, jednakże nie  gwarantuje i nie składa żadnych oświadczeń co do kompletności, aktualności, zgodności lub jakości prezentowanych w Serwisie informacji.

4. Wyłączona jest wszelka odpowiedzialność Nobell wobec Partnera  lub Użytkownika -organizatora konferencji zainteresowanego kontaktem z Partnerem - za ewentualne roszczenia Użytkownika związane z świadczeniem usług przez Partnera. Nobell nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika za ewentualne niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów zawartych pomiędzy użytkownikiem a Partnerem, z którym Użytkownik nawiązał kontakt korzystając z Serwisu. 

5. Wyłączona jest wszelka ewentualna odpowiedzialność Nobell za potwierdzenie, lub jego brak, przez Użytkownika ewentualnych usług zleconych Partnerowi w związku z usługami marketingowymi świadczonymi przez Nobell na rzecz Partnera. Wyłączona jest wszelka ewentualna odpowiedzialność Nobell za wszelkie ewentualne szkody poniesione przez Partnera w związku z działaniami lub zaniechaniami użytkownika.

§ 7.

Działania na rzecz ochrony własności intelektualnej

1. Wszelkie materiały oferowane lub udostępniane za pośrednictwem Serwisu stanowią przedmiot ochrony, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. W przypadku uzyskania przez Nobell informacji o naruszeniach praw do materiałów, o których mowa w ust. 1, Nobell wezwie Użytkownika do usunięcia skutków naruszeń na koszt Użytkownika. W przypadku niedostosowania się Użytkownika do wezwania Nobell w terminie 10 (dziesięciu) dni od daty otrzymania przez Użytkownika wezwania, Nobell może wobec niego kierować roszczenia z tytułu naruszania praw do danych materiałów.

§ 8.

Reklamacje

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, reklamacje w sprawach związanych ze świadczeniem Usług, w tym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług, będą przekazywane przez Użytkownika bezpośrednio Partnerowi, którego Usług reklamacja dotyczy lub Partnerowi za pośrednictwem Nobell na adres poczty elektronicznej Nobell: biuro@konferencje.pl. W przypadku, gdy reklamacje, o których mowa powyżej zostaną złożone Nobell, Nobell niezwłocznie przekaże reklamację Partnerowi, którego Usługi dotyczy reklamacja, nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty wpływu reklamacji do Nobell.

2. Wszelkie reklamacje Użytkowników związane z działaniem Serwisu powinny być kierowane do Nobell. Nobell rozpatruje reklamacje w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji. O odmowie uwzględnienia reklamacji i jej powodach Nobell poinformuje Użytkownika wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany podczas składania pierwszej Oferty. Jeśli Nobell nie odniesie się do reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.

3. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Nobell a Użytkownikiem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Użytkownikowi przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl.

§ 9. 

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu

 

1. Niezbędne dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci internetowej, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu Cookies oraz konta poczty internetowej

§ 10.

Zagrożenia związane ze świadczeniem Usług i zabezpieczenia danych

1. Stosowane przez Nobell systemy i aplikacje zapewniają wysoki standard bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.

2. Użytkownik powinien być jednak świadomy, że korzystanie z usługi Newsletter wymaga korzystania z publicznej sieci telekomunikacyjnej (Internetu), co wiąże się ze wzrostem ryzyka wystąpienia następujących zagrożeń:

• możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywanej drogą elektroniczną;

• obecność i działanie oprogramowania typu malware, w tym: wirusów komputerowych, czyli szczególnego oprogramowania, które jest w stanie, po uruchomieniu, zarazić pliki w sposób samopowielający, zazwyczaj nie będąc zauważonym przez Użytkownika; wirusy mogą być mniej lub bardziej szkodliwe dla systemu operacyjnego, w którym się znajdują, nośnikiem tego rodzaju oprogramowania mogą być załączniki do poczty elektronicznej;

• obecność i działanie robaków internetowych (worm), czyli szkodliwego oprogramowania zdolnego do samopowielania, w tym wypadku brak właściwej obsługi (uaktualnianie oprogramowania) systemu informatycznego przez Użytkownika może doprowadzić do skutecznego ataku robaka internetowego;

• możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware, to jest oprogramowania szpiegującego działania Użytkownika w Internecie, instalującego się bez jego wiedzy, zgody i kontroli;

• możliwość bycia narażonym na cracking (łamanie zabezpieczeń) lub phishing (łowienie haseł).

• sniffing – niedozwolony podsłuch, inny niż mieszczący się w granicach pojęcia cracking i phishing, polegający na wykorzystaniu sniffera – programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci;

• możliwość bycia narażonym na działania innego niechcianego lub „złośliwego” oprogramowania, wykonującego czynności niezamierzone przez Użytkownika;

§ 11.

Warunki rozwiązania Umowy

1. Użytkownik ma prawo wypowiedzenia Umowy w dowolnym momencie.

2. Wypowiedzenie umowy przez Użytkownika następuje poprzez usunięcie Konta Użytkownika. Prośba o usunięcie konta powinna być przekazana Nobell na adres poczty elektronicznej biuro@konferencje.pl. Wszelkie prośby związane z usunięciem Konta będą rozpatrzone w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania prośby o usunięcie Konta. Po potwierdzeniu zamiaru usunięcia Konta, Nobell usunie Konto Użytkownika z Serwisu, a Użytkownik otrzyma potwierdzenie usunięcia Konta.

3. Wypowiedzenie Umowy przez Nobell może nastąpić w wypadku, kiedy Użytkownik:

a) wykorzystuje Konto w sposób niezgodny z Regulaminem,

b) używa lub usiłuje używać Serwisu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem,

c) narusza lub usiłuje naruszyć techniczne zabezpieczenia Serwisu w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do zasobów informatycznych Nobell.

4. W wypadku opisanym w § 11 ust. 3 Nobell jest uprawniony do wezwania Użytkownika do zaprzestania naruszania Regulaminu. W przypadku niezastosowania się Użytkownika do wezwania lub w przypadku braku złożenia wyjaśnień przez Użytkownika w terminie 3 dni, Nobell ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym.

5. Skutkiem rozwiązania umowy jest usunięcie Konta Użytkownika z Serwisu przez Nobell.

§ 12

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem podanych danych jest Nobell. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania Umowy na podstawie art. 6 ust 1. lit. b RODO w szczególności w celu:

1. umożliwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu;

2. założenia Konta Użytkownika;

3. przekazania danych Użytkownika do Partnera w celu sprawdzenia dostępności i ceny Partnera;

4. polepszenia jakości świadczonych usług poprzez badania rynku, zachowań i preferencji Użytkowników, dostosowania oferty Serwisu do oczekiwań Użytkowników, tworzenie zbiorowego wizerunku Użytkowników i reklamy oraz w celach statystycznych i administracyjnych.

2. Dane te przekazywane są także kontrahentom Nobell:

a) świadczącym usługi hostingu: Ideo Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Nad Przyrwą 13, 35-234 Rzeszów oraz HOME PL S. A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin

b)zarządzającym relacjami z Partnerami: Pipedrive z siedzibą w Tallinnie 10617, Estonia przy ul. OÜ Paldiski mnt 80;

c) umożliwiającym szybszy kontakt z Użytkownikami i monitorującym ruch w Serwisie: LiveChat, One International Place, Suite 1400, Boston, MA 02110-2619, United States of America.  

3. Dane te będą przekazywane również obiektom w związku z zapytaniami Użytkowników zadanymi poprzez Serwis. 

4. Jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę, na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu Rejestracji Nobell będzie przekazywał informacje handlowe oraz przesyłał treści marketingowe odnoszące się do podmiotów trzecich. Informacje handlowe będą przesyłane do Użytkownika z częstotliwością określoną przez Nobell.

5. Dane podane do wysyłki informacji handlowych oraz treści marketingowych będą przekazywane podmiotowi obsługującemu wysyłkę wiadomości e-mail, tj. FreshMail Sp. z o.o. z siedziba przy al. 29 Listopada 155 c w Krakowie (31-406)

6. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez kliknięcie w służący do rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych link ("Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości") znajdujący się w stopce każdej wiadomości e-mail lub poprzez zmianę ustawień konta Użytkownika, po zalogowaniu się na konto w Serwisie. Nobell uznaje skorzystanie z tego przycisku za wycofanie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

7. Użytkownikowi przysługuje prawo do:

1. żądania dostępu do danych osobowych,

2. sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych oraz

3. prawo do ograniczenia przetwarzania,

4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie danych jest dobrowolne jednak niepodanie danych może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z Usług. Podane dane nie będą udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych tych podmiotów.

9. W celu wykonania Umowy w szczególności w zakresie realizacji Rezerwacji na podstawie §5 ust. 9-11 niniejszego Regulaminu dane osobowe Użytkownika mogą zostać udostępnione Partnerowi.

10. Przekazane dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy, a także uprawnień o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Okres ten będzie liczony od dnia rozwiązania niniejszej Umowy.

11. W razie pytań lub wątpliwości ws. sposobów i zasad przetwarzania prosimy o kontakt na adres e-mail: biuro@konferencje.pl.

§ 13. 

Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest dostępny w siedzibie Nobell oraz w Serwisie.

2. Nobell zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn w każdym czasie. Informacja o zmianie Regulaminu i przyczynie jego zmiany zostanie udostępniona w Serwisie wraz z nową treścią Regulaminu. 

3. Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z dniem jego ogłoszenia na Serwisie.

4. Wszystkie załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.

5. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe dla siedziby Nobell polskie sądy powszechne.

6. Tytuły paragrafów mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają wpływu na wykładnię postanowień Regulaminu.

Redakcja


Jolanta Ambroziak
Redaktor Naczelna
redakcja@konferencje.pl

Nobell Congressing Sp. z o.o.
ul. Nadbrzeżna 4
05-850 Ożarów Maz.
Polska

Współpraca z Konferencje.pl


Justyna Malewo
Dyrektor Sprzedaży
justyna@konferencje.pl
tel.: +48 728 819 963

Milena Wieczorek
Doradca Klienta
milena.wieczorek@grupamp.pl
tel.: +48 698 515 394