Konferencje.pl - tysiące miejsc na konferencje. Zero kłopotów. Skorzystaj z wyszukiwarki lub zleć nam wybór idealnej sali konferencyjnej spośród ponad 4000 hoteli, ośrodków, pałaców, a także teatrów i muzeów oraz innych oryginalnych miejsc. Wyślij zapytanie, a otrzymasz oferty bezpośrednio na swój adres e-mail.

Regulamin serwisu

Regulamin serwisu

Regulamin korzystania z serwisu konferencje.pl 
 
§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa prawa i obowiązki stron usługi świadczonej elektronicznie za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej w serwisie prowadzonym na stronie internetowej www.konferencje.pl ("Serwis"), tj. zasady korzystania z zawartych ww. Serwisie materiałów, baz danych: obiektów hotelowych i konferencyjnych oraz innych przedsiębiorstw działających na rynku organizacji spotkań (Partnerzy). Regulamin zawiera również warunki umieszczania w Serwisie treści (danych, informacji i zdjęć) oraz warunki świadczenia usług reklamowych na rzecz Partnerów.
2. Serwis jest platformą dedykowaną dla przedsiębiorców prowadzoną przez: Nobell Congressing Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dlam.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000241655, posiadającą numer NIP: 5262888621,numer REGON140196078, kapitał zakładowy 50.000 zł, adres: ul. Nadbrzeżna 4, 05-850 Ożarów Mazowiecki, e-mail: redakcja@konferencje.pl, telefon: 22 243 40 40 ("Nobell").
3. Opracowanie Regulaminu jest wypełnieniem obowiązku wskazanego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
4. Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
5. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny oraz bazy danych są własnością Nobell i podlegają ochronie prawnej na podstawie właściwych przepisów. 
6. Warunkiem korzystania z Serwisu przez użytkownika jest akceptacja wszystkich podanych w Regulaminie warunków. W przypadku braku akceptacji Regulaminu korzystanie z Serwisu nie jest dozwolone. 
7. Z Usług mogą korzystać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (“Użytkownik”). Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu. W zależności od kontekstu określenie „Użytkownik” w Regulaminie oznacza użytkownika Serwisu – organizatora konferencji zainteresowanego kontaktem z Partnerem albo przedstawiciela Partnera.
 
§ 2.
Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
1. Serwis stanowi platformę umożliwiającą świadczenie przez Nobell na rzecz Partnerów usług marketingowych, reklamowych poprzez przedstawienie informacji o Partnerach w Serwisie oraz usług doradczych i handlowych w zakresie pośrednictwa pomiędzy klientami – użytkownikami Serwisu a Partnerami.
2. Serwis zawiera prezentację Partnerów, w tym dane adresowe, informacje o ofercie Partnerów oraz dane kontaktowe, w tym specjalnie dedykowany dla danego Partneraa adres mailowy umożliwiający kontakt, za pośrednictwem Serwisu, z Partnerem.  
3. Usługi świadczone drogą elektroniczną (”Usługi”) oferowane przez Nobell za pośrednictwem Serwisu dla Użytkowników - organizatorów Konferencji zainteresowanych Partnerem polegają na:
a) umożliwieniu bezpłatnego dostępu do materiałów zgromadzonych w związku z funkcjonowaniem Serwisu;
b) otrzymywaniu informacji marketingowych, a w szczególności informacji handlowych o usługach Nobell oraz Partnerów;
c) świadczeniu usługi spersonalizowanego konta Użytkownika („Konto”);
d) kontakcie z konsultantami Nobell dostępnymi on-line, z wykorzystaniem infolinii lub chatu 
e) kontakcie z Partnerami z wykorzystaniem formularzy internetowych lub dedykowanych adresów mailowych Partnerów, prezentowanych w Serwisie i przekierowanych automatycznie na adresy własne Patnerów .
 
4. Usługi oferowane przez Nobell za pośrednictwem Serwisu dla Użytkowników - przedstawicieli Partnerów, oprócz wymienionych w § 2 ust. , dodatkowo polegają na:
a) odpłatnym zamieszczaniu informacji o Partnerach w Serwisie w postaci usług reklamowych, marketingowych polegających na prezentacji w Serwisie danych teleadresowych Partnera wraz z linkiem do jego strony internetowej;
b) czynnościach w zakresie prezentacji i pośredniczeniu w kontakcie z Partnerami w celu uzyskania optymalnych informacji o ofercie hotelarsko-konferencyjnej Partnerów, w szczególności poprzez udostępnianie konsultantów dostępnych on-line, infolinii oraz dedykowanych poszczególnym Partnerom adresów mailowych.
5. Z Usług określonych w § 2 ust. 4 mogą korzystać Użytkownicy, którzy nie są konsumentami. 
6. Serwis pełni funkcję platformy komunikacji pomiędzy Partnerem a Użytkownikiem - organizatorem konferencji zainteresowanym kontaktem z Partnerem. Nobell nie świadczy Usług Partnera, a jedynie umożliwia skontaktowanie się z jego przedstawicielem. 
7. Nobell nie jest: 
stroną rezerwacji ani jakiejkolwiek umowy zawieranej pomiędzy Partnerem a Użytkownikiem Serwisu, 
pełnomocnikiem Partnera lub Użytkownika Serwisu w zakresie dokonania rezerwacji lub zawarcia jakiejkolwiek umowy pomiędzy Partnerem a Użytkownikiem Serwisu; 
pośrednikiem działającym na zlecenie Użytkownika Serwisu; 
oferentem lub organizatorem Usług Partnera prezentowanych w Serwisie.
8. Regulamin nie określa treści zawieranej za pośrednictwem Serwisu umowy pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem, w szczególności nie stanowi on wzorca lub ogólnych warunków umowy zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem.
9. Zamieszczone w Serwisie zdjęcia i opisy Usług Partnerów, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do skorzystania z Usług Partnera, mającym na celu zawarcie umowy o świadczenie tych Usług Partnera w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
10. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu zakładania Konta, pozwala Użytkownikowi na zmianę tych danych, a także zarządzanie innymi usługami stanowiącymi Funkcjonalność Serwisu.
11. Konto może zostać założone poprzez formularz zakładania konta, a także przez pracownika Nobell dla Użytkownika - przedstawiciela Partnera w trakcie realizacji usługi opisanej w § 2 ust. 1 i 2. 
12. Umowa zawarta zostaje na czas nieokreślony. 
13. Podczas Rejestracji poprzez zaznaczenie odpowiednich, odrębnych pól w formularzu zakładania Konta Użytkownik może oświadczyć, że wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych o promocjach i nowościach dostępnych w Serwisie, a także innych informacji wysłanych przez Nobell w imieniu własnym lub na zlecenie innych podmiotów na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zakładania Konta, w tym także po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z Serwisu.
14. W przypadku dezaktualizacji jakichkolwiek danych podanych w procesie Rejestracji, Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z formularzy dostępnych w odpowiedniej zakładce Konta.
15. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po wprowadzeniu w formularzu logowania poprawnego loginu (adresu e-mail) oraz hasła, podanych w toku Rejestracji. W przypadku, gdy Użytkownik zapomni hasła, po prawidłowym wypełnieniu formularza odzyskiwania hasła i weryfikacji danych przez system Nobell Użytkownik otrzyma przypomnienie drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas Rejestracji.
16. Konto jest niezbywalne.
17. Użytkownik zobowiązuje się zachować w tajemnicy hasło do Konta. Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania Konta do korzystania osobom trzecim.
18. Nobell nie pobiera od Użytkowników - organizatorów konferencji zainteresowanych kontaktem z Partnerem,  żadnych opłat za korzystanie z Konta.
19. Użytkownicy - przedstawiciele Partnerów, są zobowiązani do zakupu jednego z oferowanych pakietów usług w celu realizacji usług opisanych w § 2 ust. 1 i 2.
 
§ 3.
Warunki zawarcia oraz wykonania umowy o świadczenie usług droga elektroniczną
1. Przed skorzystaniem z Usług, o których mowa w §2 ust. 2 Użytkownik zawiera z Nobell umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną („Umowa”) na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
2. Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy z Nobell. W momencie kliknięcia w odpowiedni przycisk dochodzi do zawarcia Umowy.
3. Korzystanie z Funkcjonalności możliwe jest możliwe
4. a) po założeniu Konta;
5. b) bez zakładania Konta. Bez założenia Konta korzystanie z serwisu jest możliwe w ograniczonym zakresie.  
6. W celu korzystania z Konta Użytkownik jest obowiązany dokonać rejestracji w Serwisie („Rejestracja”). Założenie konta wymaga kliknięcia przycisku „Zarejestruj się”. W celu Rejestracji Użytkownik jest obowiązany do akceptacji niniejszego Regulaminu.
7. Po dokonaniu Rejestracji: 
o Użytkownik -, może podać swoje imię, nazwisko, adres e-mail, stanowisko, nazwę firmy, którą reprezentuję, link do profilu Facebook, LinkedIn oraz zdjęcie. 
o Użytkownik - przedstawiciel Partnera może podać swoje imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, nazwę firmy, którą reprezentuje, stanowisko, zdjęcie przedstawiciela a także dane Partnera, którego reprezentuje. 
8. Konto może zostać założone również przez pracownika Nobell w celu realizacji zawartej z Użytkownikiem - przedstawicielem Partnera, innej umowy polegającej na zakupie pakietu  usług. 
9. Umowa z Użytkownikem zostaje zawarta na czas nieokreślony a z Partnerem na czas określony w odrębnej umowie między Nobell a Partnerem.
 
§ 4.
Konto Użytkownika
1. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu zakładania Konta, pozwala Użytkownikowi na zmianę tych danych, dodawanie opinii do artykułów i Partnerów, publikację własnego profilu i artykułów (po akceptacji przez Redakcję Serwisu) oraz tworzenie listy wybranych „ulubionych” Partnerów oraz wysłanych do nich zapytań ofertowych. 
2. Podczas Rejestracji poprzez zaznaczenie odpowiednich, odrębnych pól w formularzu zakładania Konta Użytkownik może oświadczyć, że wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych o promocjach i nowościach dostępnych w Serwisie, a także innych informacji wysłanych przez Nobell w imieniu własnym lub na zlecenie innych podmiotów na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zakładania Konta, w tym także po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z Serwisu (Newsletter).
3. W przypadku dezaktualizacji jakichkolwiek danych podanych w procesie Rejestracji, Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z formularzy dostępnych w odpowiedniej zakładce Konta.
4. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po wprowadzeniu w formularzu logowania poprawnego loginu (adresu e-mail) oraz hasła, podanych w toku Rejestracji. W przypadku, gdy Użytkownik zapomni hasła, po prawidłowym wypełnieniu formularza odzyskiwania hasła i weryfikacji danych przez system Nobell Użytkownik otrzyma przypomnienie drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas Rejestracji.
5. Konto jest niezbywalne.
6. Użytkownik zobowiązuje się zachować w tajemnicy hasło do Konta. Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania Konta do korzystania osobom trzecim.
 
§ 5.
Zamieszczanie informacji o Partnerach w Serwisie 
1. Zlecenie przez Partnera, na podstawie osobnego zlecenia lub umowy, świadczenia na rzecz Partnera usług reklamowych, marketingowych polegających na prezentacji w Serwisie danych teleadresowych Partnera wraz z linkiem do jego strony internetowej jest równoznaczne z:
i) upoważnieniem Nobell do zamieszczenia w Serwisie informacji o ofercie hotelowo – konferencyjnej Partnera; 
ii) udzieleniem Nobell licencji na korzystanie z przekazanych treści i materiałów zgodnie z zasadami określonymi w § 2 pkt 2 Regulaminu oraz 
iii) korzystaniem przez Nobell z indywidualnego, dedykowanego Partnerowi adresu mailowego w celu pośredniczenia pomiędzy Partnerem a użytkownikiem Serwisu - organizatorem konferencji zainteresowanym kontaktem z Partnerem - w związku z ewentualnymi zapytaniami użytkownika dotyczącymi oferty Partnera.
2. Serwis umożliwia uprawnionym Użytkownikom – przedstawicielom  Partnerów - zamieszczanie w Serwisie informacji o Partnerach. Użytkownik dodając treści do Serwisu oświadcza, że w stosunku do treści, które zamieszcza w Serwisie dysponuje odpowiednimi uprawnieniami, w szczególności w zakresie praw własności intelektualnej, do dysponowania takimi treściami. 
3. Zamieszczenie przez użytkownika treści w Serwisie, lub przekazanie ich w tym celu Nobell, jest równoznaczne z udzieleniem Nobell niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji do korzystanie z takich treści w celu ich prezentacji w Serwisie, w tym wyświetlania, rozpowszechniania i zwielokrotniania w sieci Internet oraz modyfikowania takich treści bez konieczności uzyskiwania dodatkowych zgód w tym zakresie. 
4. Zamieszczenie przez użytkownika w Serwisie znaków towarowych, znaków firmowych, logotypów, lub ich przekazanie w tym celu Nobell, jest równoznaczne z udzieleniem Nobell niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji do korzystania z znaków towarowych, znaków firmowych, logotypów przekazanych w celu ich prezentacji w Serwisie w związku z prezentacją Partnera w Serwisie.
5. Zabronione jest zamieszczenie w Serwisie jakichkolwiek treści mogących naruszać prawa lub interesy podmiotów trzecich, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego lub sprzecznych z przepisami prawa. Wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego naruszenia praw osób trzecich związanych z zamieszczaniem treści w Serwisie, lub ich przekazaniem do publikacji w Serwisie, ponosić będzie Użytkownik.
 
§ 6.
Uprawnienia i odpowiedzialność Nobell
 
1. Nobell zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w korzystaniu z Konta, włącznie z usunięciem Konta, w przypadku stwierdzenia rażącego złamania Regulaminu przez Użytkownika lub próby działania na szkodę Nobell.
2. Nobell w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Serwisu z infrastrukturą techniczną Użytkownika.
3. Nobell dokłada wszelkich starań, żeby dane prezentowane w Serwisie były aktualne i kompletne, jednakże nie  gwarantuje i nie składa żadnych oświadczeń co do kompletności, aktualności, zgodności lub jakości prezentowanych w Serwisie informacji.
4. Wyłączona jest wszelka odpowiedzialność Nobell wobec Partnera  lub Użytkownika -organizatora konferencji zainteresowanego kontaktem z Partnerem - za ewentualne roszczenia Użytkownika związane z świadczeniem usług przez Partnera. Nobell nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika za ewentualne niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów zawartych pomiędzy użytkownikiem a Partnerem, z którym Użytkownik nawiązał kontakt korzystając z Serwisu. 
5. Wyłączona jest wszelka ewentualna odpowiedzialność Nobell za potwierdzenie, lub jego brak, przez Użytkownika ewentualnych usług zleconych Partnerowi w związku z usługami marketingowymi świadczonymi przez Nobell na rzecz Partnera. Wyłączona jest wszelka ewentualna odpowiedzialność Nobell za wszelkie ewentualne szkody poniesione przez Partnera w związku z działaniami lub zaniechaniami użytkownika.
 
 
§ 7.
Działania na rzecz ochrony własności intelektualnej
1. Wszelkie materiały oferowane lub udostępniane za pośrednictwem Serwisu stanowią przedmiot ochrony, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. W przypadku uzyskania przez Nobell informacji o naruszeniach praw do materiałów, o których mowa w ust. 1, Nobell wezwie Użytkownika do usunięcia skutków naruszeń na koszt Użytkownika. W przypadku niedostosowania się Użytkownika do wezwania Nobell w terminie 10 (dziesięciu) dni od daty otrzymania przez Użytkownika wezwania, Nobell może wobec niego kierować roszczenia z tytułu naruszania praw do danych materiałów.
 
§ 8.
Reklamacje
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, reklamacje w sprawach związanych ze świadczeniem Usług, w tym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług, będą przekazywane przez Użytkownika bezpośrednio Partnerowi, którego Usług reklamacja dotyczy lub Partnerowi za pośrednictwem Nobell na adres poczty elektronicznej Nobell: biuro@konferencje.pl. W przypadku, gdy reklamacje, o których mowa powyżej zostaną złożone Nobell, Nobell niezwłocznie przekaże reklamację Partnerowi, którego Usługi dotyczy reklamacja, nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty wpływu reklamacji do Nobell.
2. Wszelkie reklamacje Użytkowników związane z działaniem Serwisu powinny być kierowane do Nobell. Nobell rozpatruje reklamacje w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji. O odmowie uwzględnienia reklamacji i jej powodach Nobell poinformuje Użytkownika wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany podczas składania pierwszej Oferty. Jeśli Nobell nie odniesie się do reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.
3. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Nobell a Użytkownikiem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Użytkownikowi przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl.
 
 
§ 9. 
Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu
 
1. Niezbędne dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci internetowej, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu Cookies oraz konta poczty internetowej
 
§ 10.
Zagrożenia związane ze świadczeniem Usług i zabezpieczenia danych
1. Stosowane przez Nobell systemy i aplikacje zapewniają wysoki standard bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.
2. Użytkownik powinien być jednak świadomy, że korzystanie z usługi Newsletter wymaga korzystania z publicznej sieci telekomunikacyjnej (Internetu), co wiąże się ze wzrostem ryzyka wystąpienia następujących zagrożeń:
możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywanej drogą elektroniczną;
obecność i działanie oprogramowania typu malware, w tym: wirusów komputerowych, czyli szczególnego oprogramowania, które jest w stanie, po uruchomieniu, zarazić pliki w sposób samopowielający, zazwyczaj nie będąc zauważonym przez Użytkownika; wirusy mogą być mniej lub bardziej szkodliwe dla systemu operacyjnego, w którym się znajdują, nośnikiem tego rodzaju oprogramowania mogą być załączniki do poczty elektronicznej;
obecność i działanie robaków internetowych (worm), czyli szkodliwego oprogramowania zdolnego do samopowielania, w tym wypadku brak właściwej obsługi (uaktualnianie oprogramowania) systemu informatycznego przez Użytkownika może doprowadzić do skutecznego ataku robaka internetowego;
możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware, to jest oprogramowania szpiegującego działania Użytkownika w Internecie, instalującego się bez jego wiedzy, zgody i kontroli;
możliwość bycia narażonym na cracking (łamanie zabezpieczeń) lub phishing (łowienie haseł).
sniffing – niedozwolony podsłuch, inny niż mieszczący się w granicach pojęcia cracking i phishing, polegający na wykorzystaniu sniffera – programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci;
możliwość bycia narażonym na działania innego niechcianego lub „złośliwego” oprogramowania, wykonującego czynności niezamierzone przez Użytkownika;
 
§ 11.
Warunki rozwiązania Umowy
1. Użytkownik ma prawo wypowiedzenia Umowy w dowolnym momencie.
2. Wypowiedzenie umowy przez Użytkownika następuje poprzez usunięcie Konta Użytkownika. Prośba o usunięcie konta powinna być przekazana Nobell na adres poczty elektronicznej biuro@konferencje.pl. Wszelkie prośby związane z usunięciem Konta będą rozpatrzone w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania prośby o usunięcie Konta. Po potwierdzeniu zamiaru usunięcia Konta, Nobell usunie Konto Użytkownika z Serwisu, a Użytkownik otrzyma potwierdzenie usunięcia Konta.
3. Wypowiedzenie Umowy przez Nobell może nastąpić w wypadku, kiedy Użytkownik:
a) wykorzystuje Konto w sposób niezgodny z Regulaminem,
b) używa lub usiłuje używać Serwisu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem,
c) narusza lub usiłuje naruszyć techniczne zabezpieczenia Serwisu w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do zasobów informatycznych Nobell.
4. W wypadku opisanym w § 11 ust. 3 Nobell jest uprawniony do wezwania Użytkownika do zaprzestania naruszania Regulaminu. W przypadku niezastosowania się Użytkownika do wezwania lub w przypadku braku złożenia wyjaśnień przez Użytkownika w terminie 3 dni, Nobell ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym.
5. Skutkiem rozwiązania umowy jest usunięcie Konta Użytkownika z Serwisu przez Nobell.
 
§ 12
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem podanych danych jest Nobell. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania Umowy na podstawie art. 6 ust 1. lit. b RODO w szczególności w celu:
1. umożliwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu;
2. założenia Konta Użytkownika;
3. przekazania danych Użytkownika do Partnera w celu sprawdzenia dostępności i ceny Partnera;
4. polepszenia jakości świadczonych usług poprzez badania rynku, zachowań i preferencji Użytkowników, dostosowania oferty Serwisu do oczekiwań Użytkowników, tworzenie zbiorowego wizerunku Użytkowników i reklamy oraz w celach statystycznych i administracyjnych.
2. Dane te przekazywane są także kontrahentom Nobell:
a) świadczącym usługi hostingu: Ideo Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Nad Przyrwą 13, 35-234 Rzeszów oraz HOME PL S. A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin
b)zarządzającym relacjami z Partnerami: Pipedrive z siedzibą w Tallinnie 10617, Estonia przy ul. OÜ Paldiski mnt 80;
c) umożliwiającym szybszy kontakt z Użytkownikami i monitorującym ruch w Serwisie: LiveChat, One International Place, Suite 1400, Boston, MA 02110-2619, United States of America.  
3. Dane te będą przekazywane również obiektom w związku z zapytaniami Użytkowników zadanymi poprzez Serwis. 
4. Jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę, na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu Rejestracji Nobell będzie przekazywał informacje handlowe oraz przesyłał treści marketingowe odnoszące się do podmiotów trzecich. Informacje handlowe będą przesyłane do Użytkownika z częstotliwością określoną przez Nobell.
5. Dane podane do wysyłki informacji handlowych oraz treści marketingowych będą przekazywane podmiotowi obsługującemu wysyłkę wiadomości e-mail, tj. FreshMail Sp. z o.o. z siedziba przy al. 29 Listopada 155 c w Krakowie (31-406)
6. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez kliknięcie w służący do rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych link ("Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości") znajdujący się w stopce każdej wiadomości e-mail lub poprzez zmianę ustawień konta Użytkownika, po zalogowaniu się na konto w Serwisie. Nobell uznaje skorzystanie z tego przycisku za wycofanie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.
7. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
1. żądania dostępu do danych osobowych,
2. sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych oraz
3. prawo do ograniczenia przetwarzania,
4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych jest dobrowolne jednak niepodanie danych może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z Usług. Podane dane nie będą udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych tych podmiotów.
9. W celu wykonania Umowy w szczególności w zakresie realizacji Rezerwacji na podstawie §5 ust. 9-11 niniejszego Regulaminu dane osobowe Użytkownika mogą zostać udostępnione Partnerowi.
10. Przekazane dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy, a także uprawnień o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Okres ten będzie liczony od dnia rozwiązania niniejszej Umowy.
11. W razie pytań lub wątpliwości ws. sposobów i zasad przetwarzania prosimy o kontakt na adres e-mail: biuro@konferencje.pl.
 
§ 13. 
Postanowienia końcowe
1. Regulamin jest dostępny w siedzibie Nobell oraz w Serwisie.
2. Nobell zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn w każdym czasie. Informacja o zmianie Regulaminu i przyczynie jego zmiany zostanie udostępniona w Serwisie wraz z nową treścią Regulaminu. 
3. Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z dniem jego ogłoszenia na Serwisie.
4. Wszystkie załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.
5. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe dla siedziby Nobell polskie sądy powszechne.
6. Tytuły paragrafów mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają wpływu na wykładnię postanowień Regulaminu.
 

Newsletter

RSS - Aktualności

W każdy wtorek najnowsze obiekty, newsy
i artykuły w Twojej skrzynce. Bądź na bieżąco!

X

Aktualności branżowe

XXV Targi Turystyczne Regiony Na Styku Kultur już za nami

Targi Regiony Turystyczne Na Styku Kultur Łódź konferencja

Przestrzenie Expo Łódź gościły organizatorów i uczestników XXV edycji Targów Turystycznych Regiony Na Styku Kultur. 10 tys. zwiedzających,...

Meetings Week Poland 2019 – relacja z wydarzenia

Meetings Week Poland 2019 konferencja

Jedno z największych wydarzeń branżowych, Meetings Week Poland, już po raz siódmy przyciągnęło licznych przedstawicieli przemysłu spotkań,...

SITE Poland rozszerza działalność i zyskuje nowych członków

SITE Poland rozszerza działalność i zyskuje nowych członków konferencja

W stołecznym hotelu Sound Garden podczas ostatniej edycji Meet The Bidder 12 marca odbyło się spotkanie Komisji ds. Współpracy...

12 pomysłów na wyjazd integracyjny, konferencję i event w Gdyni

Spotkajmy się w Gdyni Gdynia sale konferencyjne

Gdyńska Rada Turystyczna w dniach 11–12 marca br. zaprosiła przedstawicieli mediów na III edycję wizyty studyjnej „Spotkajmy się w Gdyni”....

Podsumowanie Międzynarodowych Targów Reklamy i Druku RemaDays Warsaw 2019

Targi RemaDays Warsaw 2019 konferencja

Za nami RemaDays – jedna z największych imprez branży reklamowej na świecie. Piętnasta, jubileuszowa edycja, tradycyjnie już przyciągnęła...

Zapowiedź: 1–5.04 Wiosenny Maraton Eventowy EMTG

Maraton Eventowy EMTG Warszawa konferencja

Już w kwietniu br. będzie okazja do podwyższenia swoich kompetencji w dziedzinie organizacji wydarzeń na kolejnej, wiosennej edycji...

Trendy 2019 – Wiedza, Produkt, Motywacja, Wpływ – raport Krzysztofa Celucha

Trendy 2019 - Wiedza, Produkt, Motywacja, Wpływ Krzysztof Celuch konferencje

Co przyniesie rozpoczynający się rok dla krajowego i europejskiego rynku spotkań? Jakich trendów możemy spodziewać się w ciągu najbliższych...

SITE Poland podsumowuje ubiegłoroczne działania i rozpoczyna nowe

SITE Poland podsumowuje zeszłoroczne działania i rozpoczyna nowe konferencje

Na listopadowej gali Incentive Travel Excellence Night oraz podczas odbywającego się w hotelu Novotel Warszawa Airport noworocznego...

Zapowiedź: 29.03 Konferencja Nowe Trendy w Turystyce 2019

Nowe Trendy w Turystyce 2019 konferencja

Gdańska Organizacja Turystyczna zaprasza wszystkich zainteresowanych branżą eventową na 10. edycję konferencji "Nowe Trendy w Turystyce". W...

Podsumowanie Forum Branży Eventowej 2019

Forum Branży Eventowej 2019 Warszawa konferencja

8 prelekcji, 164 wystawców i ponad 2000 odwiedzających – tak w liczbach przedstawia się tegoroczne Forum Branży Eventowej, które odbyło się...

przeglądaj wszystkie

Najnowsze oferty specjalne